Giới thiệu

23/10/2019

1. Mục đích

- Quỹ khuyến học được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động của Hội

- Thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự quản, tự trang trải, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn quỹ tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực; đảm bảo tính công bằng và dân chủ trong xét chọn đối tượng và các hoạt động hỗ trợ.

2. Hoạt động gây quỹ

-  Từ đóng góp tự nguyện của cán bộ viên chức, sinh viên và học viên của nhà trường

- Sự tài trợ dưới mọi hình thức của cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Từ lãi tiền gửi tại ngân hàng đói với nguồn tài chính của quỹ (nếu có)

- Từ các khoản thu hợp pháp khác.

3. Sử dụng quỹ

- Tài trợ cho các chương trình học bổng, chi khen thưởng cho các sinh viên, cán bộ, viên chức của nhà trường đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác chuyên môn khác.

- Hỗ trợ công tác phát triển nhân tài trong các lĩnh vực khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, cải tạo điều kiện dạy và học cho sinh viên, học viên và giảng viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Tài trợ theo sự ủy nhiệm của tổ chức, cá nhân và thực hiện các đề án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật.

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hoạt động điều hành quỹ, hoạt động gây quỹ và các hoạt động khác.